O nas

Kim jesteśmy?

Forum Automatyki i Robotyki Polskiej reprezentuje
i wspiera przedsiębiorców tworzących rozwiązania w dziedzinach automatyzacji i robotyzacji, we wszystkich ich aspektach, między innymi naukowym, technicznym, operacyjnym, biznesowym, finansowym, prawnym i handlowym.

FAIRP popularyzuje wdrażanie procesów automatyzacji i robotyzacji w kraju i za granicą. Naszym celem jest rozwój nowoczesnych metod produkcyjnych wśród polskich przedsiębiorstw, a także integracja i wspieranie firm wdrażających te rozwiązania.

Czym się wyróżniamy?

Forum organizuje szereg działań o charakterze lokalnym oraz międzynarodowym, inspiruje, wspiera oraz finansuje wszelkie inicjatywy mogące mieć znaczenie dla rozwoju branży automatyki i robotyki, prowadzi działalność gospodarczą oraz stanowi platformę do wymiany informacji pomiędzy zrzeszonymi członkami.

Nasze cele

Działalność naukowa i naukowo-techniczna ​

w obszarach systemów automatyki i robotyki

Wspieranie tworzenia i opiniowanie

regulacji oraz dobrych praktyk dotyczących automatyzacji i robotyzacji

Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą

z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów zrzeszonych lub zainteresowanych podmiotów i osób

Promowanie wdrażania oraz dalszego rozwoju

systemów i procesów automatyzacji i robotyzacji

Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych

zrzeszonych lub zainteresowanych podmiotów i osób w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej

Współpraca ze środowiskami biznesowymi i organizacjami pozarządowymi

Wymiana doświadczeń

związanych z usprawnianiem procesów automatyzacji i robotyzacji w przemyśle

Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej

organów władzy publicznej dotyczącej interesów zrzeszonych lub zainteresowanych podmiotów i osób, w tym w szczególności w dziedzinach automatyzacji i robotyzacji

Integracja środowisk przedsiębiorców

oraz innych osób związanych z dziedzinami automatyzacji i robotyzacji

Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa

dotyczącego interesów zrzeszonych lub zainteresowanych podmiotów i osób, w tym w szczególności w dziedzinach automatyzacji i robotyzacji

Wspieranie nauki

edukacji, przeprowadzanie kursów i szkoleń

Główne obszary działalności Związku

i naukowo technicznej

w celu opracowywania nowych rozwiązań w obszarach automatyki i robotyki

pomiędzy zrzeszonymi lub zainteresowanymi podmiotami i osobami

w zakresie wprowadzanych i uprawnianych rozwiązań automatyzacji i robotyzacji w przemyśle

oraz przedsięwzięciach

reprezentujących różne gałęzie przemysłu

na targach, spotkaniach promocyjnych, w kraju i za granicą

naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych oraz organizacyjnych z obszaru automatyzacji i robotyzacji

dotyczących inwestycji w zakresie automatyzacji i robotyzacji

ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa

zajmującymi się zagadnieniami standaryzacji i normalizacji

w dziedzinach automatyki i robotyki przy uwzględnieniu postulatów w zakresach ochrony środowiska (efektywność energetyczna), ochrony zdrowia i życia (zautomatyzowane systemy o podwyższonych standardach bezpieczeństwa), zrównoważonego rozwoju (właściwa transformacja uwzględniająca ochronę pracowników i/lub możliwość ich przekwalifikowania)

w granicach wyznaczonych prawem na administrację publiczną oraz organizacje zawodowe w zakresie realizacji celów Związku

dotyczących zagadnień związanych z automatyka i robotyką

oświatowej oraz wspierającej uczelnie wyższe w szczególności techniczne

seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów, targów i wystaw oraz spotkań

w kontaktach biznesowych w Polsce i za granicą

ze środowiskami biznesowymi i finansowymi

w korzystaniu z programów finansowych z funduszy Unii Europejskiej, strukturalnych i bankowych