Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH przez Forum Automatyki i Robotyki Polskiej

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), została przygotowana przez organizację Forum Automatyki i Robotyki Polskiej („FAIRP”) i jest skierowana do:

i. firm członkowskich, ich reprezentantów, osoby kontaktowe ze strony członków zaangażowane w realizację działań i projekty FAIRP oraz wszelkich innych przedstawicieli członków, których dane są nam przekazywane;

ii. uczestników wydarzeń, których patronem lub organizatorem jest FAIRP (w tym konferencje, seminaria, szkolenia, gale, konkursy, nagrody i wszelkie inne eventy i projekty realizowane przez FAIRP),

iii. kontrahentów FAIRP i reprezentantów kontrahentów oraz wszelkie osoby kontaktowe zaangażowane w realizację umów z kontrahentami;

iv. użytkowników strony internetowej, każdej osoby fizycznej odwiedzającej serwis FAIRP, dostępny pod aktywnym adresem URL: https://fairp.pl oraz osoby zapisane do newsletter’a.

Jeśli jesteś osobą w którejkolwiek z powyższych grup, proszę zapoznaj się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

1. KTO ODPOWIADA ZA TWOJE DANE OSOBOWE? (ADMINISTRATOR)

Administratorem Twoich danych osobowych jest organizacja Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, Związek Pracodawców z siedzibą w Gliwicach (44-109) przy ul. Leona Wyczółkowskiego 113, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000924388, NIP: 9691648049, REGON: 520095618,

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami:

kierując korespondencję tradycyjną na adres Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, ul. Leona Wyczółkowskiego 113; 44-109 Gliwice

lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: rodo@fairp.pl

2. NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, przetwarzamy je w  następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. nasi członkowie, reprezentanci członków, osoby kontaktowe ze strony członków inni przedstawicieli członków

Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, danych kontaktowych (mail, telefon, ew. adres), stanowisko, organizacja, którą reprezentujesz, dostępne dane podsumowujące działalność zawodową, Twój wizerunek lub głos przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach:

 • w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, przyjęcia w poczet członków, kontaktu w związku z rozpatrywaniem deklaracji członkowskiej, realizacji działań członka tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celu realizacji obowiązku prawnego Administratora polegającego na archiwizowaniu dokumentacji dotyczącej m.in. deklaracji członkowskich, zawartych umów, dostaw, rozliczeń, reklamacji, dokumentacji księgowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającego na: realizacji działań statutowych i realizacji porozumienia z członkiem, marketingu bezpośrednim Administratora lub stron trzecich, usprawnieniem komunikacji wewnątrz organizacji, a także w komunikacji z członkami Administratora, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z  formułowaniem i publicznym prezentowaniem opinii, stanowisk i wniosków zgodnych z interesami członków.
 1.  uczestnicy naszych wydarzeń (w tym konferencje, seminaria, szkolenia, gale, konkursy, nagrody i wszelkie inne eventy i projekty realizowane przez FAIRP).

Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, nazwy firmy, stanowiska oraz adresu e-mail, adresu wysyłki zaproszenia i danych księgowych, a także ewentualnie Twojego wizerunku i głosu (w przypadku dokumentacji foto/video z wydarzeń) przetwarzamy w następujących celach i na następujących postawach prawnych:

 • w celu umożliwienia uczestnictwa i obsługi wydarzenia w wydarzeniu na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO (dane niezbędne do wykonania umowy z uczestnikiem – regulaminu wydarzenia) lub na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO (gdy otrzymujesz zaproszenie na wydarzenie bez umowy),
 • w celu przetwarzania danych osobowych w postaci ewentualnie Twojego wizerunku i głosu utrwalonego podczas wydarzenia dla celów promocyjnych i dokumentacji wydarzenia przez FAIRP na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO,
 • w celu komunikacji z Tobą i tworzenia materiałów promocyjnych z wydarzenia na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO,
 • w zakresie w jakim będzie to miało zastosowanie i będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń art. 6 ust 1 lit f) RODO.

Wiedz, że z wybranych naszych wydarzeń tworzymy dokumentację fotograficzną, video i może zdarzyć się, iż będą one także dostępne np. na stronie www, mediach społecznościowych takich jak LinkedIn, bądź możemy je przekazywać naszym sponsorom/ partnerom. Jeśli tego nie chcesz, prosimy, abyś się z nami skontaktował_a.

 1. nasi kontrahenci i reprezentanci kontrahentów oraz wszelkie osoby kontaktowe ze strony kontrahentów

Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, danych kontaktowych, stanowiska, organizacji, w imieniu której występujesz, ewentualnie numerów identyfikacyjnych działalności gospodarczej przetwarzamy w następujących celach i na następujących postawach prawnych:

 • w celu przygotowania, zawarcia lub wykonania umowy, a także kontaktu w związku z przygotowaniem, zawarciem lub realizacją umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (gdy to z Tobą zawieramy umowę) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –  uzasadnionego interesu, tj. realizacji umowy ze stroną, organizacją, którą Ty reprezentujesz,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prowadzeniem marketingu bezpośredniego Administratora lub stron trzecich, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z usprawnieniem komunikacji wewnątrz organizacji, a także w komunikacji z kontrahentami Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 •  w celu realizacji obowiązku prawnego Administratora polegającego na archiwizowaniu dokumentacji dotyczącej m.in. zawartych umów, dostaw, rozliczeń, reklamacji, dokumentacji księgowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z usprawnieniem kształtowania wzajemnych relacji partnerów społecznych w tym udzielanie pomocy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz zawierania i wypowiadania układów zbiorowych pracy, wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych i instytucjach dialogu społecznego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

–  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami w drodze postępowań pozasądowych, sądowych lub egzekucyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

iv. użytkownicy naszej strony, osoby kontaktujące się z nami i osoby zapisane do naszego newslettera.

Twoje dane w postaci Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail a także w  niektórych przypadkach wizerunku przetwarzamy na podstawie Twojej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub stron trzecich, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku:

 • na rozpowszechnianiu treści udostępnionych w serwisie w tym w szczególności polegającego na formułowaniu i publicznym prezentowaniu opinii, stanowisk i wniosków zgodnych z interesami pracodawców, w szczególności pracodawców będących członkami FAIRP, na upowszechnianiu społecznej odpowiedzialności biznesu, profesjonalizmu menedżerskiego oraz wysokich standardów etycznych w biznesie, na rozpowszechnianiu treści o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, prezentowaniu opinii we wszystkich sprawach związanych z gospodarką, stosunkami pracy lub warunkami działania pracodawców;
 • usprawnieniu komunikacji wewnątrz organizacji, a także w komunikacji Administratora z Tobą;
 •  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w drodze postępowań pozasądowych, sądowych lub egzekucyjnych;
 •  prowadzeniu działań o charakterze marketingu bezpośredniego.

  3.JAKIE MASZ PRAWA WOBEC DANYCH OSOBOWYCH?

  W zakresie dozwolonym przez przepisy RODO przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
   1. Prawo do sprostowania danych w przypadku gdy są one nieprawidłowe i ich uzupełnienia, gdy są niekompletne;
   1. Prawo do usunięcia danych;
   1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   1. Prawo do sprzeciwu przetwarzania w sytuacji gdy FAIRP przetwarza Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów takich jak np. marketing bezpośredni;
   1. Prawo do przenoszenia danych;
   1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Celem realizacji przysługujących Ci powyżej praw możesz się skontaktować z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

  Ponadto przysługuje Ci prawo do skargi na przetwarzanie danych osobowych przez FAIRP do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

  a. usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych;

  b. podmiotom powiązanym z Administratorem;

  c. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub osoby upoważnionej albo ze źródeł publicznie dostępnych (w szczególności KRS i CEIDG). W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, Spółka zbiera Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

  5. JAK POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE

  DOSTAWCY ORAZ POTENCJALNI DOSTAWCY TOWARÓW I USŁUG:

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub osoby upoważnionej albo ze źródeł publicznie dostępnych (w szczególności KRS i CEIDG). W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, Spółka zbiera Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

  PRZEDSTAWICIELE KLIENTÓW/DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG, OSOBY DO KONTAKTU:

  Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego występujesz lub bezpośrednio od Ciebie albo ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego występujesz lub źródeł publicznie dostępnych, Spółka zbiera następujące dane Ciebie dotyczące: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

  UŻYTKOWNICY FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

  Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w ramach późniejszej wymiany korespondencji.

  jesteście stroną.

  6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich, za wyjątkiem sytuacji korzystania z oprogramowania/ serwerów firm, które mogą mieć swoich podwykonawców poza EOG. Zapewniamy jednak, iż takie ewentualne przekazywanie danych odbywa się z wykorzystaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i na podstawie umowy.

  7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny. Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres przedawnienia roszczeń.

  8. DODATKOWE INFORMACJE

  Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe i nie przetwarza danych szczególnie chronionych i danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi nam realizację celu przetwarzania, dla którego zostały zebrane.

  Jeśli to nie Ty udostępniłeś nam swoje dane osobowe to znaczy, że źródłem danych mogła być firma/ organizacja, którą reprezentujesz (np. jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową firmy, która jest naszym członkiem lub kontrahentem realizującą umowę z FAIRP) bądź inna osoba zgłosiła Cię do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu (np. firma zapisała Cię na konferencję, lub do wzięcia udziału w konkursie, nominowała Cię do nagrody bądź jesteś osobą towarzyszącą.

  Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań o zasady przetwarzania Twoich danych osobowych: e-mail: rodo@fairp.pl